Behovsanalys

För mig är det viktigt att lyssna in vilka behov som finns för att veta vilka metoder och
verktyg som bör användas i varje enskilt uppdrag. Genom en kartläggning framkommer
vilka behoven är och vad som kan göras för att möta dessa. Utifrån behovsanalysen tar
vi tillsammans fram mål och syfte med vårt samarbete. Om det gäller en förändring eller
ett utvecklingsarbete för en arbetsgrupp på ett företag är det viktigt att både arbets-
gruppen och ledningen är delaktiga i kartläggningen, så att deras gemensamma
behov stämmer överens.