Generella effekter Framgång lärare

Enbart föreläsning: 1,5-2 timmar
Föreläsning med t.ex. praktiska inslag: 3-4 timmar
Processledning – Workshopar: Enligt överenskommelse tillsammans
med kunden, men önskemålet är minst 4 timmar upp till heldagar


Lärarna får möjlighet till ökad självinsikt och medvetenhet  

om styrkor och utvecklingsområden hos sig själv och andra.

Lärargruppen får möjlighet att ge och ta emot feedback på
ett utvecklande sätt och förstå vikten av dess värde för att
nå fram till elever och arbetskollegor.

Feedback och ökad självinsikt påverkar lärarens tankar
och känslor som i sin tur påverkar bemötandet mot elever
och kollegor.

Lärarens bemötande kan leda till ökad hänsyn, respekt
och förståelse för olikheter och roller i elevgruppen och
i arbetslaget.

Hänsyn, respekt och förståelse ökar delaktighet, glädje,
och motivation i arbetslaget som sprider sig vidare till
eleverna.

Läraromsättningen minskar genom ökad delaktighet,
glädje och motivation.

Sjukfrånvaron bland lärarna minskar genom ökad
delaktighet, glädje och motivation.

Samarbetet i arbetslaget blir effektivare genom
ökad kontinuitet.

Samarbetet ökar effektiviteten.

Effektiviteten ökar resultatet
hos eleverna.

Resultatet ökar lönsamheten.