Generella effekter Framgång & Gruppers samarbete

Enbart föreläsning: 1,5-2 timmar
Föreläsning med t.ex. praktiska inslag: 3-4 timmar
Processledning – Workshopar: Enligt överenskommelse tillsammans
med kunden,
men önskemålet är minst 4 timmar upp till heldagar

Under denna föreläsning får du och ditt företag en grundlig genomgång av
innehållet i de olika byggstenar jag tror krävs för att få en grupp att må bra,
sträva mot samma mål och uppnå resultat. De olika byggstenarna vi går
igenom är: Målsättning, Regler och normer, Fördela ansvar, Ledarskap,
Våga ta konflikter, Skapa relationer, Tillhörighet i gruppen, Investera i
gruppen, Dina tankar och Annorlunda aktiviteter.

Personalen får en ökad självinsikt och medvetenhet om  
styrkor och utvecklingsområden hos sig själva och andra.

Personalgruppen får hitta balansen mellan vad och hur
för att lösa arbetsuppgifterna mest effektivt.

Personalgruppen får lära sig att ge och ta emot feedback
på ett utvecklande sätt och förstå vikten av dess värde för
att nå framgång i gruppen.

Feedback och ökad självinsikt påverkar individens tankar
och känslor som i sin tur påverkar bemötandet mot
varandra.

Personalens bemötande mot varandra kan leda till ökad
hänsyn, respekt och förståelse för olikheter och roller i
personalgruppen.

Hänsyn, respekt och förståelse ökar delaktighet, glädje
och motivation i personalgruppen som sprider sig
vidare till kunden.

Personalomsättningen minskar genom ökad delaktighet,
glädje och motivation.

Sjukfrånvaron bland personalen minskar genom ökad
delaktighet, glädje och motivation.

Samarbetet i personalgruppen blir effektivare
genom ökad kontinuitet.

Samarbetet ökar effektiviteten.

Effektiviteten ökar resultatet.

Resultatet ökar lönsamheten.