Generella effekter Kommunikation

Enbart föreläsning: 1,5-2 timmar
Föreläsning med t.ex. praktiska inslag: 3-4 timmar
Processledning – Workshopar: Enligt överenskommelse tillsammans med kunden, men önskemålet är minst 4 timmar upp till heldagar

Personalen får en ökad självinsikt och medvetenhet om
styrkor och utvecklingsområden hos sig själva och andra.

Personalgruppen får hitta balansen mellan vad och hur för
att lösa arbetsuppgifterna mest effektivt.

Personalgruppen får lära sig att ge och ta emot feedback
på ett utvecklande sätt och förstå vikten av den för att nå
framgång.

Feedback och den ökade självinsikten påverkar våra
tankar och känslor som i sin tur påverkar vårt bemötande
mot arbetskollegor och företagets kunder.

Vårt bemötande kan leda till ökad hänsyn, respekt och
förståelse för olikheter och roller i personalgruppen.

Hänsyn, respekt och förståelse ökar delaktighet, glädje,
och motivation i personalgruppen som sprider sig
vidare till kunden.

Personalomsättningen minskar genom ökad delaktighet,
glädje och motivation.

Sjukfrånvaron bland personalen minskar genom ökad
delaktighet, glädje och motivation.

Samarbetet i personalgruppen blir effektivare
genom ökad kontinuitet.

Samarbetet ökar effektiviteten.

Effektiviteten ökar resultatet.

Resultatet ökar lönsamheten.