Arbetssätt

För mig är det viktigt att lyssna in vilka behov som finns för att veta vilka metoder och
verktyg som bör användas i varje enskilt uppdrag. Utifrån behovsanalysen tar vi till-
sammans fram mål och syfte med vårt samarbete. Därefter lämnar jag ett förslag på
metod och verktyg som kan vara användbara för att uppnå syfte och mål. Om det gäller
en förändring eller ett utvecklingsarbete för en arbetsgrupp på ett företag är det viktigt
att både arbetsgruppen och ledningen är delaktiga i kartläggningen, så att deras gemensamma behov stämmer överens. Efter slutfört uppdrag utvärderas insatsen för
att säkerställa måluppfyllelsen.

Deltagarna får vara aktiva och delaktiga genom teoretisk och praktisk upplevelse-
baserad inlärning. Modeller används, men det viktigaste är att få människor att
integrera modellerna i sig själva, så att deras mun och kropp talar samma språk.
I ett utvecklingsarbete är jag också lyhörd för att ändra planerat innehåll om
gruppen så önskar. Detta för att möta behov för en ökad måluppfyllelse.

1. Behovsanalys
2. Förankring i arbetsgrupp och ledning
3. Genomförande
4. Utvärdering