Generella effekter Ledarskap

Enbart föreläsning: 1,5-2 timmar
Föreläsning med t.ex. praktiska inslag:
3-4 timmar
Processledning – Workshopar:
Enligt överenskommelse tillsammans
med kunden, men önskemålet är minst 4 timmar upp till heldagar

Du får en ökad självinsikt och blir mer medveten om  
styrkor och utvecklingsområden som människa och
ledare.

Du får titta på balansen i beslutsprocesser vad gäller
fakta och känsla samt vad och hur ni skall göra för
att lösa uppgiften på bästa sätt för att nå resultat.

Du får lära dig att ge och ta emot feedback på ett
utvecklande sätt och förstå vikten av dess värde
för att nå framgång i din personalgrupp.

Ditt sätt att ge feedback och den ökade själv-
insikten påverkar dina tankar och känslor som i
sin tur påverkar dina möten med personalen.

Ditt bemötande kan skapa ökad hänsyn, respekt
och förståelse för olikheter och roller i personal-
gruppen.

Hänsyn, respekt och förståelse ökar delaktighet,
glädje och motivation i personalgruppen som
sprider sig vidare till kunden.

Personalomsättningen minskar genom ökad
delaktighet, glädje och motivation.

Sjukfrånvaron hos din personal minskar genom
ökad delaktighet, glädje och
motivation.

Samarbetet i personalgruppen blir effektivare
genom ökad kontinuitet.

Samarbetet ökar effektiviteten.

Effektiviteten ökar resultatet.

Resultatet ökar lönsamheten.